Johnny Cash (1): Man in Black (2024)

“Hello, I’m Johnny Cash.” Zo begon de immer in het zwart geklede Amerikaanse countrysinger-songwriter met de herkenbare baritonstem ongeveer ieder optreden. In 1970 kreeg zelfs een volledig album die titel, en over zijn zwarte kleding schreef hij het lied Man in Black. Muziek en persoon stonden bij Johnny Cash, die leefde van 1932 tot 2003, nooit ver uit elkaar. Wat hij zong, was wie hij was, ook als hij iets van een ander coverde. Over zijn leven verscheen al een Oscarwinnende film, Walk the Line, maar ook anno 2010 is zijn muziek beeldend genoeg om het verhaal van Johnny Cash te vertellen.

Cash werd geboren in 1932 in Kingsville, Arkansas als J.R. Cash, maar omdat letters in het leger niet geaccepteerd werden, maakten ze er John R. Cash van, waar hij zelf toen hij in 1955 bij Sun Studios in Memphis tekende Johnny van maakte. Vlak voor hij daar tekende, trouwde hij Vivian Liberto, met wie Cash vier dochters heeft. Zijn vrouw ziet zijn muzikale ondernemingen in de eerste plaats als een leuke hobby, maar Cash zelf neemt zijn gekozen weg uiterst serieus. Dat leidt regelmatig tot conflicten, vooral als Cash veel op tournee is en – mede door de stress die dat met zich meebrengt – aan drank en amfetaminen verslaafd raakt. Later wordt hij ook nog verliefd op zangeres June Carter (die Ring of Fire mede geschreven heeft), wat voor Vivian de druppel is. In 1966 scheidt ze van Cash, die twee jaar later zijn leven belooft te beteren om Carter ervan te kunnen overtuigen om met hem te trouwen. Dat beteren lukt hem slechts ten dele, want zijn verslavingen en depressies zullen Cash tot zijn dood achtervolgen. Met Carter krijgt hij een zoon, John Carter Cash. June overlijdt in mei 2003, John zelf slechts vier maanden later, op 12 september van dat jaar.

Outlaw
Cash leeft er op los en bouwt tijdens zijn carrière zorgvuldig een reputatie als ‘outlaw’ op door regelmatig het gevangenisleven te bezingen en door (beroemd geworden) opnames te maken in onder andere San Quentin State Prison en Folsom Prison, maar ook in een gevangenis in Zweden. In werkelijkheid is Cash weliswaar regelmatig aangehouden en bracht hij ook wel eens een nacht in een cel door, maar verder dan een forse boete voor het veroorzaken van een bosbrand door vonken die van zijn auto sprongen (“I didn’t do it, my truck did, and it’s dead, so you can’t question it”, zei Cash daarover tegen de rechter) is zijn strafblad, naast wat voorwaardelijke straffen voor drugsbezit en rijden onder invloed, eigenlijk nooit gekomen. Hij werd juist met open armen ontvangen door het ‘establishment’, getuige onder andere zijn vriendelijke omgang met alle Amerikaanse presidenten vanaf Richard Nixon. Met Jimmy Carter werd hij zelfs hele goede vrienden.

Cash sprong gedurende zijn carrière regelmatig op de bres voor minder bedeelden, voornamelijk gevangenen en Indianen. Die laatsten konden deels op zijn (financiële en morele) steun rekenen omdat hij lang dacht zelf Indianenbloed te hebben. Nadat hij op latere leeftijd ontdekte dat hij oorspronkelijk van Schotse afkomst is, nam zijn betrokkenheid bij het wel en vooral wee van de Indianen echter niet af. Hij maakte zijn zwarte kleding en de bijbehorende bijnaam The Man in Black tot symbolen door in het nummer Man in Black de reden voor zijn kledingkeus te beschrijven:

“I wear the black for the poor and the beaten down,
Livin’ in the hopeless, hungry side of town,
I wear it for the prisoner who has long paid for his crime,
But is there because he’s a victim of the times”

Openbaring
Cash was ook heel sterk in de here. Toen hij zichzelf bij wijze van zelfmoordpoging ooit eens onder invloed van drugs probeerde te laten verdwalen in een grot, had hij daar naar eigen zeggen een openbaring die hem de kracht gaf om de uitgang te vinden en zijn leven te beteren. Hij werd lid van een kerk, nam meerdere gospelalbums op, las het hele Oude Testament voor op een cd en bezong zijn geloof in talloze van zijn meer dan duizend liedjes.

Behalve een intrigerende persoonlijkheid en een bijzondere zanger was Cash ook van invloed op de carrière van anderen. Hij was goed bevriend met Bob Dylan, hielp Kris Kristofferson in het zadel en leverde hand- en spandiensten voor vele anderen, zowel voor als achter de schermen. Tenslotte was Cash ook acteur, televisiepresentator (van The Johnny Cash Show, uiteraard een muziekprogramma), schrijver, dichter en godsdienstdocent. En één van de meest invloedrijke artiesten uit de geschiedenis van niet alleen de country, maar ook de (moderne) rock, de blues en het algemene singer-songwritergenre.

Deze nogal algemene inleiding krijgt de komende weken een vervolg in een drieluik. Eerder kwamen Pearl Jam (1, 2, 3) en Pink Floyd (1, 2, 3) al voorbij in deze DeJaap zaterdagfeuilleton.

Bart Nijman schrijft ook voor Muziek.nl

Johnny Cash (1): Man in Black (2024)

FAQs

Why Johnny Cash is portrayed as The Man in Black? ›

Johnny Cash was known for his iconic black clothing, which he once explained as a symbol of rebellion against a stagnant society that ignored the marginalized and closed-minded individuals. His music reflected this rebellious streak, with raw and honest lyrics that dealt with poverty, addiction, and redemption themes.

Why does Johnny Cash wear a black song? ›

Why did Johnny Cash Wear Black? In his own words, from the song Man in Black: "I wear the black for the poor and the beaten down, livin' in the hopeless, hungry side of town, I wear it for the prisoner who has long paid for his crime, but is there because he's a victim of the times."

What is the story of The Man in Black Johnny Cash? ›

Light reveals Cash's deep commitment to social justice, noting that the song “Man in Black” and the black clothes Cash wore were a protest against the dire treatment of, in Cash's words, “the ones who are held back.” Light also writes about the musician's deep Christian beliefs and his novel about Paul the Apostle, The ...

Why was Johnny called The Man in Black? ›

Cash himself was known as "The Man in Black" for his distinctive style of on-stage costuming.

Was Johnny Cash black or white? ›

He was primarily of English and Scottish descent. His paternal grandmother claimed Cherokee ancestry. But a DNA test of Cash's daughter Rosanne in 2021 on Finding Your Roots, hosted by historian Henry Louis Gates Jr, found she has no known Native American markers.

What is Johnny Cash's nickname in the man in black? ›

Cash's all-black wardrobe earned him the nickname the “Man in Black,” and he opened each concert with his familiar line, “Hello, I'm Johnny Cash.” He was part of the “Million Dollar Quartet” that Sam Phillips recorded at Sun Records in Memphis in 1956, along with Jerry Lee Lewis, Carl Perkins, and Elvis Presley.

What is Johnny Cash's famous quote? ›

Success is having to worry about every damn thing in the world, except money.

Was Johnny Cash religious? ›

Gospel music changed Cash's career, and the gospel of Jesus Christ changed his life. He grew up in the church, going to worship every Sunday morning, Sunday night, and Wednesday evening, in Dyess, Arkansas, a New Deal town near the Mississippi River, where, throughout the week, he'd sing hymns in the cotton fields.

What song was Johnny Cash known for? ›

Such songs as “Cry, Cry, Cry,” “Hey, Porter,” “Folsom Prison Blues,” and “I Walk the Line” brought him considerable attention, and by 1957 Cash was the top recording artist in the country and western field. His music was noted for its stripped-down sound and focus on the working poor and social and political issues.

What kind of guy was Johnny Cash? ›

Johnny Cash was a great entertainer, a hard worker, former Air Force man, husband and father. He was born in Arkansaw, a State across the river from Tennessee and like Elvis Presley and Elvis's bass player, Bill Black was also part-Cherokee Indian.

Was Johnny Cash buried in black? ›

Johnny Cash remained 'The Man in Black' right until the end. He was buried in a black coffin with silver handles.

Was Johnny Cash his real name? ›

Johnny Cash's real name is J.R. His father wanted to name him Ray and his mother wanted River to be his name. They settled for J.R. instead — obviously. He changed his name to John R. Cash when he applied for the Air Force in the early 1950s.

What cause did Johnny Cash represent? ›

The other cause that Cash pursued over the years was his commitment to Native Americans. As far back as 1957, he had written a song called “Old Apache Squaw,” after which he “forgot the so-called Indian protest for a while. But nobody else seemed to speak up with any volume of voice.”

Why do performers wear black? ›

This can be difficult when everyone is wearing bright colors and flashy outfits. But by wearing black, you will stand out from the crowd and the audience will remember you for your style and creativity rather than for what you were wearing that day. Black is also intimidating to those who don't know us.

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Wyatt Volkman LLD

Last Updated:

Views: 6219

Rating: 4.6 / 5 (46 voted)

Reviews: 93% of readers found this page helpful

Author information

Name: Wyatt Volkman LLD

Birthday: 1992-02-16

Address: Suite 851 78549 Lubowitz Well, Wardside, TX 98080-8615

Phone: +67618977178100

Job: Manufacturing Director

Hobby: Running, Mountaineering, Inline skating, Writing, Baton twirling, Computer programming, Stone skipping

Introduction: My name is Wyatt Volkman LLD, I am a handsome, rich, comfortable, lively, zealous, graceful, gifted person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.